موضوع سمینارها

هنگامی که از تندرستی سخن به میان می آید، آنچه به ذهن متبادر می گردد، معمولاً سلامت جسمانی است، در صورتی که هر یک از ما، به غیر از “جسم” یا عامل حرکت در جهان مادی، دارای “ذهن” یا عامل تفکر و تعقل، و “روان” یا عامل تجربۀ احساسات و عواطف نیز هستیم و وجود آدمی دربرگیرندۀ مجموعِ آنها است. با توجه به اینکه هر یک از این عوامل در ارتباط و تعامل مستقیم با عوامل دیگر قرار دارد و همۀ آنها در هم تنیده شده اند و بر هم تأثیر متقابل می گذارند، بحث تندرستی به معنای صرفاً جسمانی و بدون در نظر گرفتن تمامیت وجود آدمی، بی معناست. بنابراین سلامتی، به معنای داشتن جسم، ذهن و روان متعادل و سالم است. روح سالم در بدن سالم است و تن ناسالم، جایگاه روح ناآرام است که مجالی برای تجربۀ آرامش و شادمانی ندارد.

از این رو، این برنامۀ آموزشی در دو بخش مجزا ارائه می گردد. بخش الف، شامل پنج سمینار در حوزۀ تندرستی و بخش ب، شامل چهار دورۀ آموزشی در حوزۀ ذهن و روان، به شرح زیر است.

بخش الف:

سمینار « زمین، زمان، انسان » ، موضوع این سمینارِ دو روزه، وضعیت سلامت و شیوۀ زندگی کنونی ما (انسان­ها­ به طور فردی و جمعی)، سیارۀ زمین، سلامت، تغذیه، گیاهخواری و آفرینش تندرستی است. حقایق علمی تکان دهنده­ای وجود دارد که اغلب ما از آن بی ­خبریم، ازاین رو، بدون اینکه متوجه باشیم، بی سروصدا قربانی می ­شویم. خبر خوش این است که راهکارهای ساده، عملی و ارزان، برای نجات خود، دیگران و محیط زیست وجود دارد، فقط کافیست که آگاه شویم. باشد که بخشی از رنج بیهودۀ بشر کاسته شود. (این سمینار در دو جلسۀ چهار ساعته برگزار می ­شود و برای عموم آزاد است.)

سمینار « خوراک برین »، با هدف ارائۀ مطالب تکمیلی و راهکارهای عملی با جزئیات بیشتر، برای افرادی برگزار می شود که پس از شرکت در سمینار اول، تمایل به اقدام عملی مؤثر در جهت ایجاد تغییر و تحول در شیوۀ زندگی خود دارند.  (این سمینار در چهار جلسۀ چهار ساعته برگزار می شود.)

سمینار « آبِ ناب » نگاهی است به وضعیت کنونی آب در سیارۀ زمین، ارتباط آب با تندرستی، شناسایی بهترین آبِ آشامیدنی و شیوۀ تهیه و مصرف آن. (این سمینار در یک جلسۀ چهار ساعته برگزار می ­شود و برای عموم آزاد است.)

سمینار «جوشش سرزندگی» یک مجموعۀ آموزشی ساده و در عین حال بسیار مؤثر در جهت ارتقاء سطح انرژی ذهنی و جسمی و همچنین رسیدن به وضعیت بهتری از تندرستی، بدون صرف هزینه، وقت و انرژی است. این سمینار با توجه به زندگی پرشتاب امروز که زمان را از ما ربوده  طراحی شده است. انسان امروزی به ویژه در شهرهای بزرگ، آنقدر گرفتار موضوعات گوناگون است که فرصت و امکان پرداختن به خود، ورزش، مراقبه و غیره را ندارد. در این سمینار روش ساده ای ارائه می ­گردد که بدون صرف هزینه، وقت و انرژی مجدد، می توانیم از منافع آن بهره مند شویم. (این سمینار در دو جلسۀ سه ساعته برگزار می ­شود.)

سمینار «دیدِ واضح» با هدف تقویت دید چشم و حذف عینک و لنز، بدون جراحی و بدون استفاده از لیزر و دارو، ارائه می ­گردد. در این سمینار، ابتدا به مکانیزم بینایی پرداخته می ­شود و نقش و ارتباط چشم، مغز و ذهن در روند دیدن مورد بررسی قرار می ­گیرد و سپس روش های عملی و ساده، به شکل تمرین ­های فیزیکی و ذهنی آموزش داده می ­شود که حاصل تحقیقات چند تن از برجسته ­ترین چشم پزشکان تاریخ است. (این سمینار در سه جلسۀ چهار ساعته برگزار می ­شود.)

بخش ب:

دورۀ آموزشی «کوانتوم، ذهن، آفرینش» با موضوع شناخت ساختار کوانتومی بدن، جهان، پدیده ها و رویدادها، و تأثیر ذهن انسان بر آن ها و همچنین شناختِ عملکرد ذهن با هدف مشاهده و مهار آن، ارائه می ­گردد.

دورۀ آموزشی «کوانتوم، ذهن، آفرینش» در چهار ترم، با عناوین:

  • کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۱
  • کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۲
  • کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۳
  • کوانتوم، ذهن، آفرینش – ترم ۴

هر ترم در هفت جلسۀ چهار ساعته، یک جلسه در هفته برگزار می شود.